In the Name of HASHEM, G-d Eternal
In the Name of HASHEM, G-d Eternal

Translation of Biale Rebbe’s Haskamah

בס”ד

יום ה’ כ”ג מנחם אב תשס”ו לבריאת עולם לפ”ק

הילולת מרן הגאון הקדוש בעל הקהילות ייעקב הסטייפלר, זכותו יגן עלינו

BS”D (With the Help of Heaven)

Thursday 23 Menachem Av 5766 from Creation (August 17, 2006),

Anniversary of the passing of the holy Steipler Gaon

מכתב ברכה

הן בא לפני איש המעש ורב הפעלים לתורה ולתעודה, ומיקרי אנשי שלומינו וקהילותינו הקדושות, ראש ומייסד האירגון החשוב הפועל רבות מזה שנים בתחומי הפצת תורה ויהדות בארץ הקודש והתפוצות, הלא הוא הרב רבּ מיכאל בר-רון, ה’ ישמרהו ויצילהו, מעיר בית שמש, ישלח עזרך מקודש,

LETTER OF BLESSING

Before me came the man of action and doer of deeds for the sake of the Torah and Testimony, beloved of our friends and our holy congregations, head and founder of the important organization working hard for years in spreading Torah and Judaism in the Holy Land and abroad – is he not the Rabbi Michael Bar-Ron, may HaShem preserve and save him, from the city of Beit Shemesh, may He send your help through holiness,

בדבר אירגונו הנ”ל שמקיים בית כנסת ובית מדרש לתורה ולתפילה כמנהג עדות תימנים הקדושים, לדעת הרמב”ם ז”ל, והמנהגים יסודם בהררי קודש ומנהג ישראל דין הוא.

in regards to his above-mentioned organization that supports a synagogue and study hall for Torah and prayer according to the custom of the congregations of the holy Yemenites according to the opinion of RaMBaM [Maimonides]. These customs are rooted in the mountains of holiness, and ‘the established customs of Israel are Law.’

גם מפיץ הוא דבר הלימוד היומי הרמב”ם, וקלסוהו רבנן. גם עוסקים המה בהפצת תורה חכמת הנסתר ליודעי חכמת הנסתר [שגם] לדעת רבינו הארי ז”ל. וידעתיו לנכון, רוב עמלו ומסירות נפשו לקדש שם שמיים ברבים בפעולותיו הנשגבות ברוחניות ובגשמיות למען עם ישראל היושב בציון בכלל ובפרט.

He is also spreading the daily study of RaMBaM, and the rabbis have praised him. They also are involved in spreading hidden Torah wisdom to those who know hidden Torah wisdom [also] according to the Ar”i [Rabbi Yitzhak Luria] of blessed memory.* And I know it to be true that all his efforts and self-sacrifice are for the public sanctification of the Name of Heaven on every level.

ומעתה באו וברצונם להרבות עוד פעלים וחיילים לתורה ע”י קידום הפצת השבע מצוות בני נח לחסידי אומות העולם שנצטוו בהן. ויש בזה משום דבר גדול כשלעצמו שעוסקין בזה לכל הפחות כפי שנקטי גדולי ארץ, זכותם יגן עליהם. וכבר כתב הרמב”ם בהל’ מלכים פרק ח’ סימן י’: “וכן צוה משה רבינו על פי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטווה נח”. ואומנם כוונתו לכאורה כשהם תלמידי חכמים. אבל לגופו של עניין יש בזה קידוש שם שמיים, ובפרט כעת הזאת אשר החושק יכסה ארץ והאמת נעדרת.

Now they [Rabbi Bar-Ron] have come, and their desire is to further multiply their deeds and ‘soldiers for the Torah’ [students] by advancing the spread of the Seven Laws of Noah to the pious of the nations of the world, who were Commanded to keep them. And this is a great thing in itself, as they involve themselves in this just as the Great Ones of the Earth [the early Sages of blessed memory]-may their merit protect them-were accustomed to do. The RaMBaM has written in the Laws of Kings 8:10: “And thus Moses commanded by the mouth of the Almighty, to bring all of those who come into the world to accept the Laws that Noah was Commanded.” His intention, ideally, was that they do so as Torah scholars. But the crux of the matter is that there is a sanctification of Heaven’s Name in this, and especially at this time when ‘darkness covers the earth’ and ‘the truth has disappeared’.

וברכה צרופה בזה שיזכה לזכות את הרבים ואומר לו: צלח ורכב על דבר אמת ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ויהי נועם השם עליכם ותשרה השכינה במעשה ידיכם, לעשות הכל על פי דעת תורתינו הקדושה ומורי הוראה בישראל. והברכה אחת היא לכל העושים והעושקים, יאושר כוחם וחילכם לאורייתא. וכאתירת הכותב והחותם למען התורה כי ייתן עוז ואורה ושתהא עבודתכם רצויה לפניו יתברך שמו. ומצפה לישועת ה’ ממרומים ולביאת הגואל צדק ינון משיח צדקנו ובניין בית הבחירה במהרה בימנו, אמן.

And there is a blessing included in this:

that he may merit to benefit the multitudes, and I tell him thus: ‘Be successful and ride [in confidence] on a matter of truth’, and fill the world with the knowledge of HaShem as the waters cover the seas. And ‘may HaShem’s Grace be upon you’ and may the work of your hands cause His Presence to dwell [on Earth], doing everything in accordance with the Holy Torah and the teachers of Israel. And the same blessing is given to all of those who act and give help [in this endeavor]. May their strength and your efforts be blessed. I [lit. “the author and signer”] pray that the Torah give strength and light, and that your work may be desirable before HaShem, may His Name be blessed, and [I] expect HaShem’s salvation from on High, and the coming of the just redeemer, Yinon our righteous Messiah and the building of the Holy Temple [lit. “the House of <His> Choosing”] speedily in our days, Amen.

[חתום:]

אברהם ירחמיאל רבינוביץ

בהרה”ק מרן אדמו”ר, רבי דוד מתתיהו מביאלא ב”ב זצללה”ה, בעל ה”להבת דוד”

[Signed:]

Grand Rabbi Avraham Yerachmiel Rabinovich

Son of the Master Grand Rabbi David Matityahu of Biala of blessed memory,

author of “Lehavat David”

______________________

* This is either a matter of conjecture by the Biala Rebbe, or his own understanding that the uncovered secrets from the Book of Daniel I shared with him–the subject of the book I’m writing–happen to agree with the teachings of the Ar”i.

I, for one, have never studied, much less knowingly taught “hidden Torah wisdom” according to the Ar”i. The opinions and discoveries I shared with him are based 100% on TaNaKh (Bible), RaMBaM, ancient Midrash, the sciences of ancient and modern history, archaeology, comparative mythology, geography, linguistics and anthropology, together with my G-d-given sense.

In clarifying this, I do not intend any insult to those who do study the teachings attributed to the Ar”i, or to the wisdom they contain. It is only to clarify for some people what might seem like a contradiction to the Torah tradition I represent.

(Michael Shelomo Bar-Ron)